Публичная оферта - OnlineMan

Публичная оферта

Головна сторінка » Публичная оферта

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ)

м. Київ, Україна

редакція від «01» жовтня 2019 року

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІЛКОВ РОМАН РОМАНОВИЧ, належним чином зареєстрований та діючий у відповідності до законодавства України, іменований надалі за текстом – «Виконавець»,

керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 313, в чинних редакціях, а також іншими нормативно-правовими актами України,

діючи на підставі статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України,

пропонує будь-якій фізичній особі, яка володіє належною цивільною право та дієздатністю для укладення такого правочину (надалі – «Замовник») укласти цей договір про надання послуг (виконання робіт) (надалі за текстом – «Договір»), викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти Договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:

СТАТТЯ 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку, строки та на умовах, передбачених даним Договором та Додатком № 1 до нього, що є його невід’ємною складовою, Виконавець, за замовленням Замовника, приймає на себе зобов’язання організувати надання послуг (виконання робіт) по дистанційній комп’ютерній підтримці пристроїв (надалі за текстом – Послуги).

1.2. В межах надання Послуг передбачено:

 • встановлення програм на пристрій,
 • налаштування браузера,
 • налаштування аккаунту Steam,
 • налаштування Wi-Fi,
 • оновлення операційної системи,
 • налаштування батьківського контролю,
 • видалення вірусів,
 • оптимізація енергозбереження,
 • налаштування Outlook / The Bat,
 • налаштування аккаунту Google / Microsoft / Apple ID,
 • програмна діагностика пристрою,
 • оптимізація роботи пристрою,
 • налаштування резервного копіювання,
 • налаштування Google Drive / One Drive,
 • налаштування принтера / багатофункціонального пристрою,
 • встановлення драйверів,

а також:

 • консультація з використання пристрою;
 • поради щодо швидкого вирішення проблем з пристроєм;

1.3. Обсяг Послуг, які мають бути надані на підставі кожного звернення Замовника визначається Виконавцем з огляду на характер проблеми, що виникла.

СТАТТЯ 2.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Вартість Послуг визначається відповідно до встановлених Виконавцем Тарифних планів, які обираються Замовником самостійно на власний розсуд. 

2.2. Тарифні плани формуються на підставі кількості пристроїв, щодо яких надаватимуться Послуги та строку надання Послуг.

2.3. Тарифні плани, їх обсяг та вартість визначені в Додатку № 1 до даного Договору.

2.4. Оплата Послуг здійснюється з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб передбачений законодавством України.

2.5. Оплата Послуг проводиться авансовим платежем у розмірі 100% вартості обраного Замовником Тарифного плану. 

2.6. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування коштів на рахунок Виконавця. Всі комісії, що стягуються банківськими установами, кредитними організаціями, платіжними системами та іншими третіми особами при здійсненні платежу, оплачує Сторона-платник. 

2.7. Вартість Тарифних планів може бути змінена Виконавцем пропорційно зміні індексу інфляції, комерційного курсу української гривні до долара США та/або Євро або інших показників, які прямо впливають на формування вартості Послуг.

2.7.1. Зміни вартості Тарифних планів набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті Виконавця. 

2.7.2. В будь-якому разі зміна Виконавцем вартості оплаченого Тарифного плану протягом строку його дії не допускається. 

2.8. Окрім випадків, передбачених статтею 5 цього Договору, сума сплаченого Тарифного плану (повністю чи частково) не повертається. 

2.9. Ціна цього Договору складається з вартості усіх Послуг, замовлених та оплачених Замовником за цим Договором. 

СТАТТЯ 3.

УМОВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ)

3.1. Право замовити Послуги на умовах цього Договору й отримати їх в повному обсязі, обраному Замовником виникає з моменту внесення передплати на розрахунковий рахунок Виконавця та реєстрації в онлайн кабінеті за індивідуальним логіном та паролем.

3.2. Реєстрація в онлайн кабінеті здійснюється на сайті https://onlineman.ua/ безпосередньо після оплати Послуг.

3.2.1. Замовник зобов’язується зберігати логін та пароль в строгій конфіденційності та самостійно несе всі ризики, пов’язані з розкриттям такої інформації третім особам. Дії, здійснювані з використанням логіна та пароля Замовника, вважаються діями, вчиненими самим Замовником. 

3.2.2. Виконавець не перевіряє надану Замовником в процесі реєстрації та / або оплати Послуг інформацію (дані), не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність таких даних. 

3.3. Доступ до замовлення та отримання Послуг надається на строк та в обсязі, передбаченому відповідним Тарифом, вибраним та оплаченим Замовником.  

3.4. Послуги надаються на підставі замовлення Замовника, яке він може подати одним з наступних способів:

 • цілодобово за телефонами: +380 044 227 76 67*
 • на сайті https://onlineman.ua/

*всі дзвінки оплачуються згідно діючих тарифів операторів зв’язку

3.5. Послуги надаються за умови встановлення на пристрої операційної системи сімейства Microsoft Windows, MacOS, Android, Windows Phone, iOs, та активного* підключення до мережі Інтернет.

*Під активним підключенням, мається на увазі підключення до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 3 Мб/с, що дає можливість з обслуговуваного пристрою Замовника заходити на Сайт. В разі, якщо швидкість буде нижчою за 3 Мб/с.

3.6. Строк надання Послуг залежить від обсягу Послуг, які необхідно надати, а також наявності технічних можливостей у Замовника та Виконавця.

3.7. Під час надання Послуг Замовнику необхідно з’єднатися з технічним фахівцем Виконавця, перебувати на електронній сторінці https://onlineman.ua та виконувати всі вказівки фахівця.

3.8. Послуги надаються виключно за умови забезпечення Замовником необхідних технічних умов для надання Послуг.

3.8.1. У випадку незабезпечення Замовником таких умов, строк надання Послуг відкладається на час, необхідний для забезпечення Замовником належних умов, але цей строк не повинен перевищувати строку дії Послуги, передплаченої Замовником.

3.8.2. Після погодження дати та часу надання Послуг, вважається, що Замовник взяв на себе зобов’язання в зазначений термін забезпечити умови, за яких можуть бути надані Послуги.

3.9. Усі питання та/або претензії щодо даного Договору та/або умов виконання Договору, Замовник врегульовує виключно з Виконавцем.

СТАТТЯ 4.

ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4.1. Передача наданих Послуг Виконавцем та їх приймання Замовником здійснюється в момент завершення їх надання.

4.2. Замовник зобов’язаний перевірити якість та обсяг наданих Послуг в момент завершення їх надання та:

4.2.1. у випадку відсутності претензій: надати (надіслати) підтвердження в електронній формі або в телефонному режимі;

4.2.2. у випадку наявності будь-яких обґрунтованих претензій: написати вмотивовану відмову від прийняття наданих Послуг або претензію з викладенням своїх обґрунтованих належно доведених вимог в електронному повідомленні.

4.3. З моменту надання Замовником підтвердження в електронній формі або в телефонному режимі Послуги вважаються наданими якісно, в повному обсязі та своєчасно.

4.4. У випадку, якщо Замовник не надасть (не надішле) підтвердження в електронній формі або в телефонному режимі, як це передбачено пунктом 4.2.1. і, при цьому, не надасть (не надішле) вмотивовану відмову від прийняття наданих Послуг або претензію з викладенням своїх обґрунтованих належно доведених вимог, як це передбачено пунктом 4.2.2., в момент прийняття Послуг, такі Послуги вважаються наданими якісно, в повному обсязі та своєчасно. Винятком з даного пункту є виникнення протягом гарантійного строку, встановленого Виконавцем, прихованих недоліків в Послугах, тобто таких, які не могли бути виявлені при звичайному прийманні. Про виявленні приховані недоліки Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця в строк не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту їх виявлення.

СТАТТЯ 5.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

5.1.1. Послуги надаються виключно в обсягах та протягом строку, визначеними Тарифним планом, що обраний та передплачений Замовником.

5.1.2. В межах даного Договору всі Послуги надаються у відповідності з експлуатаційним документом, який додається до пристрою та/або вимог правовласника програмного забезпечення.

5.1.3. В межах надання Послуг Виконавець встановлює і налаштовує тільки вільно поширюване або ліцензійне програмне забезпечення, надане Замовником. Вартість програмного забезпечення/ліцензій на використання програмного забезпечення (якщо таке є платним) не входить до вартості Послуг. Платне програмне забезпечення (ліцензії на використання програмного забезпечення) придбавається Замовником самостійно та за свій рахунок. Замовник зобов’язаний забезпечити Виконавця даними, необхідними для встановлення та налаштування програмного забезпечення (ліцензійні номери/ключі тощо), а Виконавець гарантує збереження конфіденційності цих даних.

5.1.4. Виключно Замовник несе повну відповідальність і всі ризики, пов’язані з використанням неліцензійного програмного забезпечення та мережі Інтернет.

5.1.5. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність в наданні Послуг і не дає гарантію того, що запропоноване ним програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять помилок.

5.1.6. Якщо інше прямо не передбачено Договором, Замовнику може бути відмовлено в наданні Послуг за цим Договором в наступних випадках:

— несплати Замовником вартості Послуг;

— незабезпечення Замовником технічних умов, необхідних для надання Послуг;

— надання Послуг, замовлених Замовником, технічно непередбачено щодо такого виду пристрою;

— у разі неодноразового (більше 3 разів протягом строку дії Тарифного плану) недотримання Замовником вказівок фахівців Виконавця щодо користування пристроєм та/або програмним забезпеченням ;

— у разі використання Послуг в комерційних цілях та надання за їх допомогою послуг третім особам;

— у разі звернення до фахівця з жартами, питаннями, пропозиціями, котрі не мають відношення до надання Послуг;

— у разі використання ненормативної лексики по відношенню до фахівців Виконавця.

5.2. ГАРАНТІЇ:

5.2.1. Виконавець гарантує якість наданих Послуг та встановлює гарантійний строк на надані Послуги тривалістю 30 календарних днів з моменту завершення надання Послуг. Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що:

— недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття;

— недоліки виникли внаслідок подальшої експлуатації пристрою та/або програмного забезпечення з порушенням вимог та інструкцій виробника пристрою та/або правовласників програмного забезпечення тощо;

— недоліки виникли внаслідок самовільного або за допомогою третіх осіб втручання або ремонту пристроїв, зміни налаштувань, вчинення інших дій, внаслідок яких виникли недоліки;

— недоліки не пов’язані з наданими Послугами;

— недоліки виникли з інших незалежних від Виконавця обставин.

5.2.2. Виконавець гарантує Замовнику право відмовитися від оплачених Послуг (розірвати даний Договір) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення Договору виключно у випадку, якщо такі Послуги (повністю або частково) не були надані Виконавцем. Відмова від Послуг (розірвання Договору) та, відповідно, поверення коштів здійснюється на підставі заяви Замовника, оформленої та поданої у відповідності з чинним законодавством України.

5.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

Виконавець несе перед Замовником відповідальність за якість, обсяг та своєчасність надання Послуг, зокрема:

5.3.1. У випадку необґрунтованого порушення погоджених строків надання Послуг, якщо такі строки не були пролонговані в порядку, передбаченому Договором, Виконавець сплачує на користь Замовника, за його вимогою, оформленою та поданою у відповідності з чинним законодавством України, пеню у розмірі трьох відсотків вартості Послуги за кожен день прострочення.

5.3.2. У випадку надання Послуг неналежної якості Виконавець, на підставі вимоги Замовника, оформленої та поданої у відповідності з чинним законодавством України, зобов’язується в якомога коротший строк, що додатково узгоджується Сторонами, виправити всі недоліки в наданих Послугах.

5.3.3. У випадку, якщо надання Виконавцем Послуг неналежної якості призведе до завдання шкоди Замовнику (пристрою, щодо якого надавались Послуги), Виконавець, на підставі вимоги Замовника, оформленої та поданої у відповідності з чинним законодавством України, зобов’язується компенсувати Замовнику 300% вартості Послуги, надання якої призвело до завдання шкоди. Відшкодування збитків, завданих внаслідок неналежного надання Послуг, здійснюється у разі наявності вини Виконавця, що встановлюється в судовому порядку.

5.3.4. У випадку необґрунтованої відмови Виконавця від надання Послуг Виконавець, на підставі вимоги Замовника, оформленої та поданої у відповідності з чинним законодавством України, зобов’язується повернути Замовнику 100% оплаченої вартості Послуг, а також, в якості компенсації, надати Замовнику доступ до надання Послуг за Тарифним планом “Підписка” на 1 місяць.

5.4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

5.4.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у наданих Послугах, якщо вони виникли з вини самого Замовника, третіх осіб чи внаслідок дії непереборної сили.

5.4.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за неправомірні дії Замовника, спрямовані на самостійне встановлення, налаштування і використання неліцензійного програмного забезпечення.

5.4.3. Виконавець не несе відповідальності за збереження файлів, програмного забезпечення чи будь-якої іншої інформації на пристрої Замовника, що можуть бути втрачені (знищені) у результаті роботи антивірусних програм, заміни драйверів, перепаду напруги та/або дій Виконавця, які виконані належним чином в ході виконання умов цього Договору. Укладаючи даний Договір, Замовник підтверджує, що повідомлений про дані ризики та погоджується з такими умовами без застережень.

5.4.4. Увага, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок неналежного надання Послуг, порушення Політики конфіденційності та/або Умов обробки персональних даних здійснюється тільки за наявності вини Виконавця, документально підтвердженого розміру збитків, наявності причинно-наслідкового зв’язку між збитками і неналежним наданням Послуг. Зазначені обставини встановлюються в судовому порядку. В будь-якому разі розмір відшкодування збитків не може перевищувати 500% вартості оплачених Послуг.

СТАТТЯ 6.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Замовник, акцептуючи даний Договір, підтверджує, свою повну добровільну безумовну згоду про включення його персональних даних до бази персональних даних Виконавця.

6.2. Персональні дані Замовника це відомості чи сукупність відомостей про нього, за допомогою яких він ідентифікується або може бути конкретно ідентифікований, зокрема, але не обмежуючись, це: прізвище, ім’я, по-батькові Замовника, адреса електронної пошти, номер телефону, відео з віддаленого підключення до пристрою.

6.3. Замовник дозволяє Виконавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації зобов’язань Сторін за даним Договором, цивільно-правових, податкових відносин та відносин Сторін у сфері маркетингу та реклами.

6.4. Для досягнення мети обробки персональних даних Замовник надає дозвіл на здійснення їх обробки в обсязі, що надається ним при укладанні Договору з Виконавцем та / або поданні замовлення, необхідному для реалізації вищезазначеної мети.

6.5. Замовник підтверджує, що до моменту подання замовлення, він ознайомився з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6.6. Замовник надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб’єктам, пов’язаним з реалізацією цієї мети і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних, якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

6.7. Замовник надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку дії Договору та 3 (трьох) років з моменту завершення строку його дії.

СТАТТЯ 7.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Виконавець гарантує повну конфіденційність всіх та будь-яких даних та інформації, отриманих в процесі укладення Договору та виконання зобов’язань за ним, в тому числі й тих, що не є персональними даними, зокрема: інформації про тип браузера Замовника, IP браузера, URL попереднього сайту, який відвідував Замовник, тип операційної системи і т.д., які автоматично збираються під час відвідування сайту Виконавця, в тому числі за допомогою таких веб-технологій:

Cookie-файли (файли cookie): сайт Виконавця може використовувати технологію cookie для зручності перебування Замовника на сайті і збору даних статистичної звітності веб-сайту. Технологія cookie не запам’ятовує особисту адресу електронної пошти Замовника або будь-яку особисту інформацію про Замовника. Для перебування на сайті без використання Cookie-файлів, Замовник може налаштувати свій браузер і вибрати функцію «відключити всі cookies» або «повідомляти, якщо cookie включені».

IP-адреса: сайт Виконавця може збирати IP-адреси для системного адміністрування, діагностики проблем з сервером і складання зведеної інформації (зокрема, про кількість відвідувачів сайту). IP-адреса — це номер, автоматично присвоєний пристрою Замовника, в момент початку користування мережею Інтернет.

7.2. Застереження: Сайт може містити посилання на інші сайти / програмне забезпечення, створені третіми сторонами, політика у сфері захисту персональних даних та інформації яких відрізняється від цієї. Виконавець не несе відповідальності та фінансових зобов’язань за інформацію або політику щодо захисту конфіденційності, яка застосовується такими третіми сторонами. Виконавець рекомендує Замовнику ознайомлюватися з положеннями про конфіденційність всіх сайтів / програм третіх сторін, перш ніж використовувати такі сайти / програми або надавати свої персональні дані або будь-яку іншу інформацію на такі сайти / програми або через них.

7.3. Замовник, акцептуючи даний Договір, підтверджує, свою повну добровільну безумовну згоду з Політикою конфіденційності Виконавця. У разі незгоди Замовника з умовами цієї Політики, подальше користування і відвідування сайту Виконавця повинно бути негайно припинено.

СТАТТЯ 8.

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладається (акцептується) шляхом оплати Замовником вартості обраного обсягу Послуг та діє протягом строку, що визначається обсягом Послуг.

Датою укладання Договору є дата здійснення Замовником оплати ціни Договору (вартості Послуг). Саме з цієї дати обчислюється строк дії Договору.

8.2. Цей Договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору про надання послуг та договору побутового підряду.

8.3. Замовник підтверджує, що він, до укладання цього Договору, ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей Договір.

8.4. Оферта (пропозиція на укладення цього Договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Виконавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов цього Договору, якщо Замовник його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

8.5. Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти.

8.6. У всьому, що не визначено в даному Договорі та Додатках до нього, Сторони керуватимуться чинним законодавством України.

8.7. Дострокова відмова від цього Договору можлива у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою.

8.9. УВАГА! Приєднуючись до даного Договору Замовник підтверджує, що він повністю усвідомлює всі умови даного Договору та погоджується з ними.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ВІЛКОВ РОМАН РОМАНОВИЧ

РНОКПП 3661800333

Поштова адреса та контакти:

а/с 41, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, м. Київ, 04080, Україна

+380 044 227 76 67

 

ДОДАТОК № 1

ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ)

м. Київ, Україна

редакція від «01» жовтня 2019 року

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

ТАРИФНИЙ ПЛАН

ОБСЯГ ТАРИФНОГО ПЛАНУ

ВАРТІСТЬ*

“Разова допомога”

Разове надання Послуг щодо одного пристрою

149,00

“Підписка” на 1 місяць

Підписка для 1 пристрою на 1 місяць

199,00

“Підписка” на 3 місяці

Підписка для 1 пристрою на 3 місяці

499,00

“Підписка” на 12 місяців

Підписка для 1 пристрою на 12 місяців

999,00

“Сімейна підписка” на 1 місяць

Сімейна підписка для 5 пристроїв на 1 місяць

299,00

“Сімейна підписка” на 3 місяці

Сімейна підписка для 5 пристроїв на 3 місяці

799,00

“Сімейна підписка” на 12 місяців

Сімейна підписка для 5 пристроїв на 12 місяців

1499,00

* Вартість Послуг встановлена в національній валюті України, — гривні, та включає в себе всі податки та збори.